Gastprogrammering
Wednesday 19 January
© Paulina Matusiak & Eddy Wenting | Digital Iceberg by Jaehun Park
Theater // 12:00 // € 8,50
Event Horizon

Genre: 3D videosimulatie-installatie
Line up: Jaehun Park
Open: 12:00 - 17:00 hrs
Tickets: € 8,50 / Stadspas groene stip: €3,50 | Per tijdslot van (max) 20 min
Tickets

Language no problem | English below
 

Plein Theater vertoont van 14 januari t/m 1 februari de Nederlandse primeur van de 3D videosimulatie-installatie Event Horizon van kunstenaar Jaehun Park!

 

Event Horizon (2021)

Event Horizon  is een videowerk verdeeld in vijf hoofdstukken. Het videowerk begint met primitieve rotsen die door het geologisch onderzoeksinstituut worden gearchiveerd door middel van 3D-scantechnologie. De rotsen blijven draaien op een geometrische structuur om perspectief uit te drukken in het eerste 3D-computerspel van de jaren 90.

De vijf verhaallijnen gaan voornamelijk over de relatie tussen het echte en het virtuele, wereldwijde geopolitieke conflict, rampen en oorlog, zoals verwoeste gebouwen in Syrië en Palestina, een vervuilde watertank in de nucleaire zone van Fukushima en een deeltjesversnellermachine in CERN (Europees Organisatie voor Nucleair Onderzoek).

Voor dit onderwerp heeft Jaehun Park 3D-scanning en fotogrammetrietechnologie gebruikt om het werkelijke object en landschap naar de virtuele ruimte te brengen. Videobeelden van drones die een verwoest gebouw in de GAZA-strook in Palestina, Syrië bevatten, worden door fotogrammetriesoftware in 3D-structuur getransfigureerd en simuleren het moment van bombardementen en explosies.

Aan de andere kant simuleert deze video ook de beweging van confetti, met een metafoor voor het glorieuze moment van winnen en de fantasie van geluk. Via de wetenschappelijke experimentele machine genaamd Large Hadron Collider (LHC) die de kracht van God overstijgt, probeert Park de kosmische en sublieme verschijning van wetenschap te onthullen die transformeerde in een religieus moment. Honderd jaar later, op het post-apocalyptische landschap van Fukushima, blijven elektrische overspanningspalen vonken genereren op de verlaten grond.

Deze video simuleert duistere en pijnlijke historische rampen en oorlogen door de beweging van microscopisch kleine deeltjes uit de digitale gegevens van echte objecten, en maakt gebruik van visuele illusies die mensen misleiden om de glorie van het kapitalisme te onthullen.

3D Animation & Simulation: Jauhun Park
Sound Design and Composition: Ivo Bol
Sound Mastering: Jeff Carey

 

Jaehun Park

Kunstenaar Jaehun Park (geboren in 1986, Zuid-Korea) is een digital sculptor, simulator en animator. Park studeerde af met de afdeling Schilderen (BFA, MFA) aan de Seoul National University, Master Artistic Research aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag. Momenteel woont en werkt Jaehun Park in Amsterdam Oost en Seoul. 

In zijn werk gebruikt hij 3D-computergegenereerde beelden om de gefabriceerde realiteit in de virtuele ruimte te onthullen. Zijn artistiek onderzoek gaat vooral over de menselijke impact op het ecosysteem van de aarde, veroorzaakt door hyperkapitalisme en de eindeloze verlangens van de mensheid. In zijn 3D-simulatievideo reflecteert hij diep op de gewone objecten met kapitalistische allegorie en de ruimte die verband houdt met de rituele structuur van reclame en consumentisme in de digitale ruimte. En deze bijproducten van hyperkapitalistische machinebeschaving en gesimuleerde beelden van rampen ontvouwen zich naar het hellelandschap en het post-apocalyptische landschap. Zijn werken gaan over de drie-eenheid van het actuele, het rituele en het virtuele. De werkelijke entiteit is de wereld waarin we leven, maar die de waarheid negeert. Het ritueel is de cultus en de structuur van de kapitalistische religie die we elke dag blijven volgen. Het virtuele is de digitale technologie die ons eindeloos vervalst. Voor deze drie-eenheid worden de kant-en-klare 3D-objecten die op internet zijn geüpload voor de game-ontwikkelaar, 3D-gescande gegevens uit het drone-videoarchief en de fotogrammetrietechnologie een fysiek materiaal voor de simulatie in zijn virtuele digitale studio.


Meer informatie >> 


***

From January 14th to February 1st, Plein Theater exhibits the Dutch premiere of the 3D video simulation installation Event Horizon by artist Jaehun Park!

Event Horizon (2021)

Event Horizon is a video work divided into five chapters. The video work begins with primitive rocks being archived by the geological research institute using 3D scanning technology. The rocks continue to rotate on a geometric structure to express perspective in the first 3D computer game of the 1990s. 

The five storylines are mainly about the relationship between the real and the virtual, global geopolitical conflict, disaster and war, such as destroyed buildings in Syria and Palestine, a contaminated water tank in the nuclear zone of Fukushima and a particle accelerator machine at CERN (European Organization for Nuclear Research ).

On the other hand, this video also simulates the movement of confetti, with a metaphor for the glorious moment of winning and the fantasy of happiness. Through the scientific experimental machine called the Large Hadron Collider (LHC) that transcends the power of God, Park tries to reveal the cosmic and sublime appearance of science that transformed into a religious moment. A hundred years later, on the post-apocalyptic landscape of Fukushima, electrical surge poles continue to generate sparks on the abandoned ground.

This is simulating dark and painful historical disasters and wars through the movement of microscopic particles from the digital data of real objects, this video uses visual illusions that mislead people to reveal the glory of capitalism
 

3D Animation & Simulation: Jauhun Park
Sound Design and Composition: Ivo Bol
Sound Mastering: Jeff Carey


Jaehun Park

Artist Jaehun Park (born 1986, South Korea) is a digital sculptor, simulator and animator. Park graduated with the Department of Painting (BFA, MFA) at Seoul National University, Master Artistic Research at the Royal Academy of Art, The Hague. Jaehun Park currently lives and works in Amsterdam East and Seoul. Park uses 3D computer-generated images to reveal the fabricated reality in virtual space. His artistic research focuses mainly on the human impact on the Earth's ecosystem, caused by hyper-capitalism and the endless desires of humanity. In his 3D simulation video, he reflects deeply on the ordinary objects with capitalist allegory and the space associated with the ritual structure of advertising and consumerism in the digital space, and these by-products of hyper-capitalist machine civilization and simulated images of disaster unfold into the hellscape and the post-apocalyptic landscape. His work deals with the trinity of the actual, the ritual and the virtual. The real entity is the world we live in, the one wich ignores the truth. The ritual is the cult and fabric of capitalist religion that we continue to follow every day. The virtual is the digital technology that falsifies us endlessly. For this trinity, the ready-made 3D objects uploaded on the Internet for the game developer, 3D scanned data from the drone video archive and the photogrammetry technology become a physical material for the simulation in his virtual digital studio.  

 

More information >>